dec
16
2014

Kako odbiti bilo koju dečiju vakcinu u Srbiji

589052-vaccination

Predstavljamo vam članove zakona i Ustava Srbije na koje se možete pozvati prilikom odbijanja obavezne dečije vakcine. Zatim primere obrazaca pismenog zahteva koji su oprobano uspešni u odbijanju vakcina.

1. Ustav Republike Srbije, usvojen 2006. godine

***VAŽI NA DANAŠNjI DAN***

DRUGI DEO

LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I SLOBODE

Nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta

Član 25.

Fizički i psihički integritet je nepovrediv.
Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodno datog pristanka.

2. Zakon o pravima pacijenata – („Službeni glasnik RS“ broj 45/13)

Pravo na obaveštenje

Član 11.

(1) Pacijent ima pravo da od nadležnog zdravstvenog radnika blagovremeno dobije obaveštenje, koje mu je potrebno kako bi doneo odluku da pristane ili ne pristane na predloženu medicinsku meru.

(2) Obaveštenje iz stava 1. ovog člana obuhvata:

1) dijagnozu i prognozu bolesti;

2) kratak opis, cilj i korist od predložene medicinske mere, vreme trajanja i moguće posledice preduzimanja, odnosno nepreduzimanja predložene medicinske mere;

3) vrstu i verovatnoću mogućih rizika, bolne i druge sporedne ili trajne posledice;

4) alternativne metode lečenja;

5) moguće promene pacijentovog stanja posle preduzimanja predložene medicinske mere, kao i moguće nužne promene u načinu života pacijenata;

6) dejstvo lekova i moguće sporedne posledice tog dejstva.

(3) Obaveštenje iz st. 1. i 2. ovog člana nadležni zdravstveni radnik dužan je dati pacijentu i bez traženja.

(4) Obaveštenje daje nadležni zdravstveni radnik usmeno i na način koji je razumljiv pacijentu, vodeći računa o njegovoj starosti, obrazovanju i emocionalnom stanju. Ako nadležni zdravstveni radnik proceni da pacijent, iz bilo kog razloga, ne razume dato obaveštenje, obaveštenje se može dati članu pacijentove uže porodice.

(5) Ako pacijent ne poznaje jezik koji je u službenoj upotrebi na teritoriji zdravstvene ustanove, mora mu se obezbediti prevodilac, a ako je pacijent gluvonem, mora mu se obezbediti tumač, u skladu sa zakonom.

(6) Pacijent se može odreći prava na obaveštenje, osim obaveštenja o tome da je predložena medicinska mera potrebna i da nije bez znatnog rizika, odnosno da je rizično njeno nepreduzimanje.

(7) Nadležni zdravstveni radnik može, izuzetno, prećutati dijagnozu, tok predložene medicinske mere i njene rizike, ili obaveštenje o tome umanjiti, ako postoji ozbiljna opasnost da će obaveštenjem znatno naškoditi zdravlju pacijenta. U tom slučaju obaveštenje se mora dati članu uže porodice pacijenta.

(8) U postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, dete koje je sposobno za rasuđivanje, bez obzira na godine života, ima pravo na poverljivo savetovanje i bez pristanka roditelja, kada je to u najboljem interesu deteta.

(9) Pacijent, odnosno zakonski zastupnik ima pravo na obaveštenje i uvid u troškove lečenja pacijenta.

(10) Nadležni zdravstveni radnik u medicinsku dokumentaciju unosi podatak da je pacijentu, članu uže porodice, odnosno zakonskom zastupniku, dao obaveštenje o podacima iz st. 1. i 2. ovog člana

Pravo na slobodan izbor
Član 12.

Pacijent ima pravo na slobodan izbor doktora medicine, odnosno doktora stomatologije, zdravstvene ustanove, kao i slobodan izbor predloženih medicinskih mera, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zdravstvene zaštite i zakonom kojim se uređuje oblast zdravstvenog osiguranja.

Član 17.

(1) Pacijent, koji je sposoban za rasuđivanje, ima pravo da predloženu medicinsku meru odbije, čak i u slučaju kada se njome spasava ili održava njegov život.

(2) Nadležni zdravstveni radnik dužan je da pacijentu ukaže na posledice njegove odluke o odbijanju predložene medicinske mere, i da o tome od pacijenta zatraži pismenu izjavu koja se mora čuvati u medicinskoj dokumentaciji, a ako pacijent odbije davanje pismene izjave, o tome će sačiniti službenu belešku.

(3) U medicinsku dokumentaciju nadležni zdravstveni radnik upisuje podatak o pristanku pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika na predloženu medicinsku meru, kao i o odbijanju te mere.

Međunarodna Klasifikacija Bolesti – Ženeva ( Švajcarska ).

Svetska Zdravstvena Organizacija

– REVIZIJA 10, KNjIGA 1, ČLAN Z 28 – TAČKE 0 I 1 –
Vakcinacija se može odbiti ne samo radi zdravstvenih razloga, već i zarad ličnog ili verskog ubeđenja.

Ova knjiga objavljena je od strane SZO, a Republika Srbija je član SZO – a, i prihvatila je obaveze koje proizilaze iz tog članstva.

***

– Vakcinacijski obrazac koji se podnosi pedijatru za odbijanje vakcina. Obrazac se mora overiti u sudu ili opštini, i tek tada postaje validan sudski dokument. – Vakcinacijski Obrazac podnet pedijatru

– Kako i na koji način možete odbiti vakcine na osnovu religije kojoj pripadate? – Verski razlozi ODBIJANjA VAKCINA

– Za svaku preporučenu vakcinu koju vam lekar prepisuje, a vi ne želite da to vaše dete dobije, podnesite ovaj formular koji se takođe mora overiti u sudu ili opštini kako bi postao validan sudski dokument. – FORMULAR ZA ODBIJANjE PREPORUČENIH VAKCINA

***

– Kako i na koji način se možete obratiti sudu za ljudska prava u Strazburu ?

Dragi prijatelji, podelio bih nešto sa Vama.

I nama je stiglo NAREĐENjE da dete vakcinišemo od strane sanitarne inspekcije. Na to smo supruga i ja odgovorili sa pravnom žalbom u kojoj navodimo tačke iz zakona iz EU, tačke iz Ustava Republike Srbije, pozivamo se na zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakonu o verskom opredeljenju. Na tu žalbu smo čekali veoma dugo. Na kraju je naša žalba došla do gospođe Slavice Đukuć-Dejanović koja je lično osporila zakon i ustav i na taj način ga povredila jer ga kako u odgovoru navodi – ne prihvata i smatra neosnovanim. Na to nismo ništa odgovarali već smo ceo slučaj predali na sud u za ljudska prava u Francuskoj, direktno smo im poslali pismo sa prilozima i sud nam je odgovorio da prihvata slučaj i poslao nam dokumentaciju kojom sudu dajemo punomoć za suđenje i da priložimo sve materijale koje su potrebni za ovo. Ceo postupak nas je koštao ~700din (350din za prvo i 350din za drugo pismo). Sada sud sve rešava a mi čekamo odgovor. Čak smo tražili i odštetu za narušavanje našeg zdravlja usred stresa koji nam je uzrokovala vlada, odnosno ministarka. Odšteta da bude u visini koju sam sud odluči. postupak još traje.
Svako ko želi da sebe i svoje dete zaštiti neka se obrati ovome sudu. Slobodno pišite na Srpskom jeziku, tako ćete i odgovor dobiti. Bitno je da prvo u Srbiji preduzmete sve zakonske mere i kada one ne urode plodom onda možete kontaktirati sud. Bitno je veoma da NE RADITE NIŠTA SA POSREDNICIMA IZ SRBIJE jer iz pouzdanih izvora sam saznao o korumpiranosti i manipulaciji informacijama.

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg cedex, France

Tel : +33 (0)3 88 41 20 18

Fax : +33 (0)3 88 41 27 30
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Kako i na koji način ćete uložiti žalbu protiv sanitarne inspekcije ?
Dragi prijatelji, biću slobodan i postaviću deo žalbe koju smo supruga i ja uručili sanitarnoj ispekciji kada su nam poslali naređenje o vakcinaciji.

OBRAZLOŽENjE ZAKONA

Pravilnik o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
U član 1 se navodi sledeća rečenica: „Za imunizaciju i zaštitu lekovima protiv određenih zaraznih bolesti upotrebljavaju se imunobiološki preparati (vakcine i specifični imunoglobilini) i lekovi za koje je izdata dozvola za stavljanje u promet od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (u daljem tekstu: Agencija)“.

-Ovo je prvo što nas dovodi na razmišljanje: -Zar agencija nije preduzeće koje se bavi zastupništvom drugih kompanija i za njih sprovodi usluge statistike, marketinga i prodaje?

Kojim slučajem samo i ekonomski obrazovani i poznata nam je ova reč veoma. Zbog toga vidim da je cela priča o vakcinama dobar način za profitiranje medicinskih ustanova; jer šta će zdrav čovek kod lekara – zar ne? A drugi razlog vakcinacije je „legalno“ testiranje raznih preparata i na kraju globalna kontrola stanovništva putem skraćivanja životnog veka ljudi. Zašto se ni jedan proizvođač vakcina ovde ne pominje i zašto nema lični potpis i pečat kompanije da je vakcina bezbedna i da će naše dete ili nečije dete biti zdravo i da se ni jedan od simptoma kontra-indikacije neće dogoditi? Treba mi kvalitetan i intelektualni odgovor na ovo pitanje.

U članovima 2, 3, 4 pominju se vakcine u kojima se nelaze „mrtvi“ i živi uzročnici zaraznih bolesti. U nekim delovima se navode „oslabljeni“ uzročnici zaraznih bolesti. Na to bih postavio pitanje: -Koliko oslabljeni?

-Na ovo pitanje ću odmah dati svoje mišljenje i činjenicu da je broj tih ćelija od uzročnika raznih zaraznih bolesti dobijen nekom globalnom statistikom i globalnim eksperimentom koji je vršen preko Agencija tokom desetina godina davanja vakcina deci. NE ZNAMO da li naše dete ima dovoljno jak imuni sistem i organizam da podnese ove vakcine i da sve prođe bezazleno. Pošto se te vakcine daju na ovaj način bez predhodno imunološke provere deteta i otpornosti na ovu vakcinu, ovaj postupak se može smatrati EKSPERIMENTALNIM. To postavlja pitanje: -Ko garantuje da će naše dete ostati zdravo posle tih vakcina?
U član 5 navodi se sledeća rečenica: „Aktivna imunizacija sprovodi se sve dok se ne imunizuju sva lica za koja je propisana imunizacija, osim lica kod kojih su utvrđene trajne kontraindikacije“.

-Ova zanimljiva rečenica nas dovodi do sledećeg zaključka: -U koliko se posle vakcinacije utvrdi da dete ima trajne kontraindikacije, vakcinacija prestaje. Što opet znači: -Dete je bilo potpuno zdravo, dobilo je „obaveznu imunološku“ vakcinu i dogodila se kontraindikacija koja je ostavla trajne posledice na dete. Tada smo prestali da dajemo vakcine čisto da preživi, ako preživi.
-Da li je ovo humano? Ko može garantovati mom ili nečijem detetu da neće imati kontraindikaciju i čime može nadoknaditi život jednog deteta ako do kontraindikacije dođe?

Članovi zakona od broj 6 do broj 9 govore o kontraindikacijama. Zanimljiva je ovde sledeća rečenica iz član 6: „Epidemija jedne zarazne bolesti može biti privremena kontraindikacija za sprovođenje imunizacije protiv drugih zaraznih bolesti…“. Veoma intelektualno osmišljena rečenica gde neko pokušava da opravda kontraindikacije nastale imunizacijom tako što objašnjava da je kontraindikacija na imunizaciju u stvari epidemija neke druge zarazne bolesti (ne navodi se koje). Zbog čega se ne navode te neke „nepoznate“ epidemije koje izazivaju kontraindikaciju imunizacije? Zar imunizacija ne znači na srpski prevedeno: „sprečavanje nastanka bolesti“, odnosno „jačanje otpornosti organizma (imunog sistema) na neku zaraznu bolest“?

-Ako jačamo naš organizam da bude imun na neku zaraznu bolest ne bih smeli imati kontraindikacije. Zbog čega se javljaju toliko agresivne i gotovo često smrtonosne kontraindikacije koje su jasno navedene u ostalim članovima ovog zakona? Neke od kontraindikacija su navedene u član 7 i član 58.

Istraživajući, otkrili smo da je Robert F. Kennedy Jr. istraživao pojavu autizma kod dece i vakcinacije, koristio je razna naučna istraživanja, i veruje da je uzrok autizmu jedinjenje Thiomersal kojeg ima u svakoj vakcini. On kaže: „Thiomersal je sredstvo za zaštitu koje je stavljano u vakcine 1930-ih godina, skoro odmah nakon što je počela njegova upotreba, slučajevi autizma su počeli da se pojavljuju. Pre toga se nije znalo za autizam, bio je nepoznat nauci. Onda je 1989-te godine broj vakcina povećan od strane CDC-a i još nekih vladinih agencija…

-Zatim: „Ono što se desilo je to je da je 1988-me jedno od 2500 američke dece imalo autizam. Danas, jedno od 166 dece ima autizam, a uz to jedno od šestoro dece ima druge vrste poremećaja učenja, druge vrste neuroloških poremećaja, poremećaj govora, ADD, hiperaktivnost za koju je nauka pokazala da ima veze sa autizmom, desilo se da je posle 1989-te godine broj vakcina povećan. Od 10 vakcina koje je primala naša generacija, došli smo do 24 vakcine koje primaju ova deca, i sve imaju “Thiomersal”, živu. A niko se nije potrudio da napravi analizu toga, kakav je ukupan uticaj sve te žive na decu. Ispostavilo se da našoj deci ubrizgavamo 400 puta veću količinu žive od one koju “FTA” ili “APA” smatraju bezbednom! Ironija je ta da dete na dan rođenja prima vakcinu protiv Hepatitisa B. Po preporukama “APA” ono bi moralo da bude teško 123,5 kg. da bi bezbedno apsorbovalo tu vakcinu!“

Po nekim studijama, baš u Americi, pokazalo se da neke bebice posle vakcinacije iznenada umru, što se naziva “sindrom iznenadne smrti odojčadi”. Polovina od tih slučajeva uzrokovano je vakcinom. Po jednoj od tih studija pokazalo se da se najviše tih iznenadnih smrti odojčadi u SAD dešava u njihovoj starosnoj dobi od 2 do 4 meseca, u periodu kada im se daju prve dve rutinske vakcinacije. Na godišnjem nivou od sindroma iznenadne smrti posle vakcinacije u SAD umre 2500 – 5000 odojčadi.

-Kada pogledamo jednu naučnu studiju kao što je ova zar naša zabrinutost kao savesnih roditelja nije na mestu? Zar mi kao svesni roditelji nebi trebali zaštititi svoju decu? Kako možemo znati da naše trenutno zdravo dete neće biti ono šesto dete koje će imati doživotnu nuspojavu sa kojom će živeti do kraja svog života? Ko je ovde savesan? Mi koji pokušavamo spasiti svoje dete ili…?
Da li treba pominjati gde je pre samo par godina pomrlo na hiljade dece u našoj okolini od vakcina? Od uvođenja GAVI projekta vakcinacije zdravih novorođenih beba protiv hepatitisa B, broj umrlih beba starih do 12 meseci iznosi 2249 u deset godina. Od tog broja 1768 otpada na Federaciju BiH, a 481 na Republiku Srpsku i Distrikt Brčko. Samo 2002. godine u Federaciji BiH je umrlo 245 živorođenih beba, 2003. godine umrle su 202 bebe, 2004. godine umrlo je 190 vakcinisanih beba, a i u godinama koje su sledile umrlo je podjednako mnogo beba.

Na žalost, u Srbiji je veoma „lep“ broj gde je na svako 5-to dete pronađena neka kontraindikacija a na svako 15-to dete neka trajna posledica. Sada kada sve ovo rezimiramo dobijemo savršen razlog za brigu i prirodnu odgovornost da zaštitimo kao savesni roditelji svoje dete od opasnih posledica ovih vakcina.
Pošto jedan deo sadržaja ovih vakcina nije tajna, navešću sastavna hemijska jedinjenja i životinjska organska jedinjenja koja ove vakcine sadrže a koje su veoma opasne i gotovo neke manje a većinom štetne za svakog čoveka a kamoli za malo dete od par meseci: aluminijum hidroksid, aluminijum fosfat, amphotericin B; životinjska tkiva: svinjska krv, konjska krv, ovčija krv, zečiji mozak, pseći i majmunski bubreg, pileći embrion, kokošije jaje, jaje od patke, teleći i goveđi serum, hidrolizat kazeina iz svinjskog pankreasa, formaldehid, formalin, želatin, glicerol, diploidne ljudske ćelije (iz abortiranog ljudskog tkiva), hidrolizirani želatin; polisorbat 20 i 80, MRC5 proteini, sorbitol, bubrežne ćelije majmuna (vero stanice), majmunski virus (Simian Virus 40 – SV 40); i tako dalje.

Naše dete je potpuno zdravo i želimo da tako ostane! Zbog toga i navedenih razloga gore se pozivamo na sledeće tačke zakona iz zakona: „Zakon o zdravstvenoj zaštiti“ i „Ustav Republike Srbije“.

POZIV NA ZAKON I OBRAZLOŽENjE

Po članu 29 iz zakona o zdravstvenoj zaštiti se pozivamo na pravo na slobodan izbor različitih medicinskih procedura i zbog gore navedenih razloga kao savesni roditelji ODBIJAMO prihvatiti vakcinaciju našeg deteta radi očuvanja njegovog zdravstvenog stanja i radi spasavanja njegovog života i sprečavanja trajnih posledica usled kontraindikacija nastalih ovim vakcinacijama. Takođe iz člana 28 ovog zakona imamo pravo na alternativno rešenje ali samo u slučaju da je ono potrebno u slučaju neke preke potrebe, ali i na ostale tačke ovog zakona.

Takođe se pozivam na član 31, 32, 35 i 38 jer ne postoji zvanično objavljena epidemija od zaraznih bolesti i našem detetu nije zvanično dijagnostikovana ni jedna zarazna bolest jer vakcinacija se zasniva NA PRETPOSTAVCI o budućoj bolesti i automatski spada u medicinske oglede ili EKSPERIMENTE a ne u medicinsko lečenje. Zbog toga mi kao savesni roditelji NE ŽELIMO da podvrgavamo svoje dete medicinskim eksperimentima.

-Zbog toga se pozivamo i na Ustav Republike Srbije, Član 25: „Fizički i psihički integritet je neporediv. Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodnog pristanka.“

Na osnovu Zakona o Pravima Pacijenata, član 11, pravo na obaveštenje, u kojem stoji da: Pacijent ima pravo da od nadležnog zdravstvenog radnika blagovremeno dobije obaveštenje koje mu je potrebno kako bi doneo odluku da pristane ili ne pristane na predloženu meru. Po član 17: Pacijent koji je sposoban za rasuđivanje, ima pravo da predloženu medicinsku meru odbije, čak i u slučaju kada se njome spasava ili održava njegov život.

Pozivamo se takođe na Međunarodnu klasifikaciju bolesti i povezanih zdravstvenih problema revizija 10, knjiga 1, član Z 28, gde u tačkama 0 i 1 stoji da se vakcinacija može odbiti ne samo radi zdravstvenih razloga već i zarad ličnog i/ili verskog ubeđenja. Ova knjiga objavljena je od strane Svetske Zdravstvene organizacije (SZO), a Republika Srbija je član SZO-a i prihvatila je obaveze koje proizilaze iz tog članstva.

Zbog toga se pozivamo kao SAVESNI RODITELjI i ODBIJAMO primiti vakcine iz gore svih navedenih razloga i bez 100%-tne garancije i odgovornosti nadležnih lekara ili pojedinaca iz lekarske komisije da će naše dete preživeti vakcinaciju bez i jedne navedene kontraindikacije i bez i jedne poznate i nepoznate posledice na njegov dalji život i razvoj.

Takođe kao Pravoslavni vernici (Hrišćani) ODBIJAMO da naše dete izlažemo organskim jedinjenjima koji se nalaze u većini ovih vakcina među koje spadaju delovi ljudskih organa bio to fetus ili neki drugi organ iz određenih životinja koje po starim tradicionalnim učenjima i običajima ne konzumiramo ni u normalnoj ishrani. Takođe verujemo i u Duha Svetoga koji od Oca ishodi i koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi i koji je dokazao kako nama tako i kroz vekove da jedino Bog može dati život i taj život potpuno isceliti uz molitvu i post. Tako je i naše dete došlo na svet i Bog ga je dao zdravog. Zato I zbog verskih uverenja i znanja o istini ODBIJAMO da prihvatimo vakcinu i pozivamo se na zakon SZO-a da se vakcinacija može odbiti ne samo radi zdravstvenih razloga već i zarad ličnog i/ili verskog ubeđenja.

Izvor: FB grupa „Vakcinacija naroda“

Ostavi komentar

18 Komentara

 1. Teodora says:

  Poštovani ne nalazim gde treba da upitamo vezano za epilog ovog slučaja. Da li mi možete ukazati tačno na izvor? Jedino što vidim jeste da je iz grupe sa fb.

 2. Postovani, razumem da se u ovom tekstu radi o necijem konkretnom slucaju. Obzirom da je tekst jos iz 2014 godine, da li je mozda poznat ishod ovog slucaja na sudu u Strazburu, odnosno da li su ovi roditelji i dalje primoravani od strane drzave da vakcinisu dete?

 3. Zelim da obavestim sve roditelje:
  – da je vakcina protiv hepatitisa B u trecoj fazi klinickih studija i da je jos uvek eksperimentalna za deciji uzrast.
  – hepatitis B nije epidemijska bolest niti hepatitis B povecava znacajno rizik od karcinoma jetre
  – vakcina protiv hepatitisa B i humanog papiloma virusa (koja se preporucuje deci u pubertetu) su jedine dve vakcine koje deluju na celularbi imuni odgovor a ne na humoralni kao sve ostale do sada poznate
  – medicinska je greska dati detetu vakcinu u prva 72 sata. Ukoliko je vase dete primilo bilo koju vakcinu u prva 72 sata, ozete tuziti lekara i bolnicu.

 4. Molim Vas, sledece nedelje nam sledi poziv za bsg vakcinu tek rođebe bebe. Da li su dovoljna ova dva obrasca koja ste ove postavili?
  Sta ako doktor ne zeli potpisati prvi?

  • Trebalo bi da je dovoljno. Morate biti spremni na pritiske i sl… Ako doktor ne želi da potpiše, vi imate pravo da odbijete vakcinaciju…

 5. Molim Vas za pomoc. Moje dete je primilo vakcinu MMR na godinu ipo dana zivota i ubrzo dobilo prvi napad epilepsije. Lecen je 7 punih godina i kada sam odbila revakcinu u prvom razredu, nakon 9 meseci detetu su rezultati bili potpuno normalni. Neurolog je rekao da lek ne leci epi napade vec samo sprecava da ne dodje do njih.Ali sada je poso u 5 razredu i receno nam je da za 7 dana odemo na revakcinu MMr kao i da treba da primi za Hepatit b. Kako mogu odbiti vakcinaciju i kako zastiti dete? Hvala Vam na odgovoru

  • U ovom postu imate linkove koje smo popravili. Dakle, tu imate dva obrasca koja možete da iskoristite u tu svrhu. Što se tiče epilepsije dobro bi bilo da nam se javite na mail tinkture@yahoo.com i da dobijete program za lečenje imamo pozitivna iskustva…

   • Hvala od srca na pomoci. Epilepsija je nestala sama od sebe nakon 7 godina terapije, pio je lek tegretol silnih doza. Lekar neurolog je rekao da lek nije mogao da ga izleci vec samo da spreci napade. Ja dolazim do zakljucka da je nestala tako sto dete nije primilo revakcinu za uis u prvom razredu MMR ali sada smo opet na pocetku, teraju me da dete primi revakcinu jer se ona prima do navrsene 12 godine kao i vakcinu za Hepatit B. Necu im dozvoliti ni po kojoj ceni jer nas niko nije video kako smo se patili i sta smo sve preziveli 7 godina a da nepricam da je dete alergicno na sve sto ga okruzuje.

   • Zbog svog sastava vakcine najčešće pogađaju mozak dece. Stoga nemojte više da vakcinišete dete i hranite dete zdravo:
    NIkako detetu davati kravlje mleko i namirnice životinjskog porekla kao ni rafinisane proizvode iz prodavnica i supermarketa, sve sirovo treba da jede –
    Recepti – https://tinkturedrsulca.com/wp-content/uploads/2014/04/kuvar_sd.pdf
    Biljna mleka – http://tinkturedrsulca.com/2013/12/25/biljna-mleka/
    Sokovi – http://tinkturedrsulca.com/2013/08/18/recepti-prirodnih-cedjenih-sokova/
    Prijatan dan.

   • Postovani… suprugu je otkriven gliom na levom frontalnom delu glave od kojeg ima uzasne bolove i slabiju funkciju leve strane tela.Doktori kazu da je to steceno ili urodjeno.Kao dete od tri godine dobio je vakcinu od koje nije hodao nekoliko meseci.Glavobolje ima jos od tinejdyerskog doba pa sve do sada kada ima 38 god.Cak su se pojavile ciste takodje sa leve a nekoliko i sa desne strane vrata od kojih nemoze da okrece vrat.Kao terapiju imao je Tegretol,Eftil i dr.Kontraindikacije su uyasne.Bolovi u Zeludcu su nesnosni.Stoga je prestao da ih pije.A zelim i da naglasim da lek Eftil izaziva veliku agresivnost.Molim vas da li postoje neke kapi koje bi mogle da mu pomognu jer smo ocajni.Hvala unapred.

   • Majo, morate nam se javite putem maila da bismo mogli da vam pošaljemo adekvatne programe. tinkture@yahoo.com

 6. Detetu su dali u skoli poziv za vakcinaciju sa starim datumom i nije navedeno kakva je vakcina u pitanju niti pise koje su moguce posledice vakcinacije tj koje su kontraindikacije molim vas za neki savet kako postupiti u ovakvoj situaciji sobzirom na sve afere koje se vezuju za vakcine stvarno sam zabrinut za zdravlje mog deteta ja kad sam isao u skolu vakcinacije nisu bile obavezne i fala bogu ziv sam i potpuno zdrav zato se pitam cemu sad ovoliko navaljivanje i silom teranje da vakcinisemo decu…?????

 7. Veoma koristan članak, za svaku pohvalu.
  Međutim,ne mogu se skinuti vakcinacijski obrazac, obrazac za verske razloge odbijanja vakcina i formular za odbijanje preporučenih vakcina, jer ne rade linkovi.

 8. SVAKA VAM CAST ; BRAVO

Ostavi komentar